produkcyjni.pl

BEZPIECZEŃSTWO
i HIGIENA PRACY

Wspieramy firmy produkcyjne, które w sposób świadomy budują lub chcą budować kulturę bezpieczeństwa w swoich organizacjach. Prowadzimy szkolenia, warsztaty i coaching bhp. Pomagamy przygotować strategię i wdrażać nowe rozwiązania. Współpracujemy z HR, BHP, Pełnomocnikiem ZSZ i innymi działami, aby nasze działania były skuteczniejsze i w pełni odpowiadały potrzebom naszych klientów.

OFERTA

STRATEGIA BUDOWANIA
KULTURY BEZPIECZEŃSTWA

DLA KOGO: zarząd, dyrektorzy, top management, kierownicy

Warsztaty i programy rozwojowe mające na celu budowanie kultury bezpieczeństwa w organizacji. 

Uczestnicy określają poziom bezpieczeństwa w firmie, wyznaczają kierunki rozwoju i cele, identyfikują niezbędne zasoby, kompetencje oraz określają plan działań.

Poznając wzajemnie swoje punkty widzenia, a także możliwości i ograniczenia poszczególnych osób i zespołów wypracowują zestaw zachowań i postaw, które będą rozwijać by zapewnić spójny wizerunek w procesie budowania kultury bezpieczeństwa.

Rezultaty warsztatu stanowią podstawę do opracowania planu działań operacyjnych na kolejne miesiące i lata. Mogą być również wytycznymi i ramami szkoleń dla kadry niższego szczebla, pracowników produkcyjnych, okołoprodukcyjnych i administracyjno-biurowych.

POZAFINANSOWE METODY OKAZYWANIA ZAANGAŻOWANIA

DLA KOGO: zarząd, dyrektorzy, top management, kierownicy

Budowanie kultury bezpieczeństwa, a tym bardziej okazywanie zaangażowania w bhp nie jest równoznaczne z koniecznością zapewnienia za wszelką cenę środków finansowych na nowe maszyny, instalacje czy technologie. Jak więc inaczej pokazać pracownikom, że bezpieczeństwo jest dla pracodawcy, zarządu, dyrekcji  przełożonych i kierownictwa ważne?

Podczas warsztatów uczestnicy poznają metody i formy okazywania zaangażowania oraz komunikowania postawy „bezpieczeństwo jest naszym priorytetem”. Następnie określają i wybierają spośród metod te, które najbardziej pasują by je wdrożyć w swojej organizacji.

Rezultaty warsztatu często stanowią wsad dla działu HR wykorzystywany w procesie planowania i diagnozowania potrzeb rozwojowych dla pracowników dozoru bezpośredniego oraz samych uczestników.

COACHING
BEZPIEczeństwa

DLA KOGO: zarząd, dyrektorzy, top management, kierownicy

Program rozwojowy dla liderów, którzy świetnie wypełniają swoje obowiązki związane z realizacją celów biznesowych, a jednocześnie potrzebują wsparcia w zakresie kształtowania zachowań i postaw rozwijających strategię budowania kultury bezpieczeństwa w organizacji.

W ramach indywidualnych spotkań z coachem menedżerowie uświadamiają sobie ryzyko i konsekwencje nierespektowania standardów bhp, patrzą na problemy z innej perspektywy, a także zastanawiają się jak rozwijać swoje kompetencje, aby wspierały i motywowały pracowników do rozwoju kultury bezpieczeństwa.

Możliwe jest również specjalistyczne wsparcie w zakresie wyzwań i trudności związanych z bhp.

IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
I SZACOWANIE RYZYKA

DLA KOGO: pracownicy produkcyjni, pracownicy magazynów, utrzymanie ruchu

Warsztaty mające na celu budowanie nawyku identyfikowania zagrożeń przed wykonaniem pracy, oceny ryzyka i definiowania działań eliminujących lub przynajmniej minimalizujących zagrożenie do poziomu akceptowalnego.

Podczas warsztatów uczestnicy doskonalą również umiejętność skutecznej i właściwej komunikacji – kluczowej w prewencji wypadkowej. Dodatkowo identyfikują i omawiają zagrożenia, a także wyzwania i trudności z jakimi się mierzą w codziennej pracy.

Zdiagnozowane podczas warsztatów rezultaty często stanowią materiał wejściowy między innymi dla procesu oceny ryzyka zawodowego

BUDOWANIE KULTURY BEZPIECZEŃSTWA W PRAKTYCE

DLA KOGO: pracownicy produkcyjni, pracownicy magazynów, utrzymanie ruchu

Szkolenia i warsztaty, projektowane indywidualnie dla każdego klienta  – w zależności od założonych celów bhp, zaawansowania organizacji w działania związane z budowaniem kultury bezpieczeństwa, struktury organizacji oraz dotychczasowych działań i bieżących wyzwań.

Ich celem jest przełożenie wizji, misji i celów strategicznych wypracowanych przez zarząd na konkretne działania. 

Zmodyfikowaną wersją warsztatów jest wykorzystanie coachingu zespołowego i praca down-to-top, polegająca na zaangażowaniu pracowników najniższego szczebla do procesu budowania strategii, wizji i celów na poziomie wydziału, działu.

BHP W ZESPOLE - POTRZEBUJEMY SIEBIE NAWZAJEM

DLA KOGO: pracownicy produkcyjni, pracownicy magazynów, utrzymanie ruchu

Warsztaty, których celem jest budowanie lub wzmacnianie postaw związanych z braniem odpowiedzialności za siebie i innych członków zespołu, dbaniem o siebie nawzajem, reagowaniem na niewłaściwe zachowania oraz zgłaszaniem miejsc, sytuacji i zdarzeń niebezpiecznych.

Podczas warsztatów uczestnicy mają możliwość identyfikacji i zmiany swoich przekonań. Uczą się zwracać uwagę przełożonemu, gdy ten nie respektuje zdefiniowanych standardów oraz przyjmować uwagi dotyczące sposobu pracy od młodszych kolegów lub podległych pracowników.

Dodatkowym rezultatem warsztatu jest zidentyfikowanie obszarów i kierunków wsparcia dla uczestników, co może być przydatne w procesie planowania harmonogramów szkoleń i programów rozwojowych (w tym coaching indywidualny lub grupowy).

JAK PRZygotować szkolenie wstępne

DLA KOGO: służby bhp, mistrzowie, liderzy, audytorzy, SIP

Rozpoczęcie pracy w nowej organizacji to kluczowy moment zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Realizowane jest wtedy szkolenie wstępne ogólne i szkolenie stanowiskowe, pracownik wdrażany jest w standardy organizacji oraz w funkcjonujące systemy.

W trakcie warsztatów uczestnicy zweryfikują czy w organizacji istnieje przemyślany, ustandaryzowany, wypracowany wspólnie standard i program szkoleń oraz sprawdzą czy w trakcie onboardingu poruszone są niezbędne zagadnienia bez dublowania tematów.

Dodatkowymi rezultatami warsztatów mogą być raporty spostrzeżeń, potencjałów do doskonalenia, wydziałowe plany i harmonogramy działań, zidentyfikowane obszary oraz kierunki wsparcia uczestników (szkolenia, mentoring, coaching, samokształcenie, programy rozwojowe w ramach organizacji)

WYPADEK - ANALIZA, SZUKANIE PRZYCZYN

DLA KOGO: służby bhp, mistrzowie, liderzy, audytorzy, SIP.

Głównym celem warsztatu jest nauczenie uczestników przeprowadzenia analizy powypadkowej prowadzącej do znalezienia przyczyny źródłowej problemu, a następnie wypracowania działań, które mogą zapobiec innym, kolejnym wypadkom.

Warsztaty wzmacniają postawę i zachowania sprzyjające rzetelnemu i kompleksowemu nadzorowi nad podległymi pracownikami, maszynami, urządzeniami i pomieszczeniami oraz uświadamiają dlaczego ważne jest dbanie o zapewnienie kompletnej, aktualnej i czytelnej dokumentacji (instrukcji, procedur, programów i zaświadczeń ze szkoleń).

Dodatkową korzyścią warsztatu może być identyfikacja obszarów, tematów i dokumentów których kompletność lub prawidłowość być może warto zweryfikować szczegółowo przy okazji audytów wewnętrznych.

SZKOLENIE DLA AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH SYSTEMU BHP

DLA KOGO: służby bhp, mistrzowie, liderzy, audytorzy, SIP

Szkolenie przeznaczone dla audytorów wewnętrznych oraz dla osób, które są audytowane z procesów opartych o standardy OHSAS, ISO 45001. Korzyść z udziału w szkoleniu będą mieli również Społeczni Inspektorzy Pracy.

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących systemu zarządzania bhp oraz nabycie lub uzupełnienie przez uczestników wiedzy – o co pytać, co sprawdzać podczas audytów, jak identyfikować potencjały do doskonalenia, na co zwracać uwagę.

ORZ - OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

DLA KOGO: służby bhp, mistrzowie, liderzy, audytorzy, SIP

Warsztaty skierowane są do osób, które są lub mogą być w zespołach powołanych do oceny ryzyka zawodowego w organizacji. Celem jest poznanie i przećwiczenie procesu oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, w tym między innymi: identyfikacja zagrożeń, ocena potencjalnej skali i skutków zagrożeń, weryfikacja skuteczności obecnych procedur, ocena ryzyka oraz (jeżeli jest wymagane) ustalenie niezbędnych działań dodatkowych.

Inną opcją warsztatów jest wsparcie organizacji w procesie aktualizacji oceny ryzyka zawodowego.
Uczestnicy wspólnie określają zakres prac, opracowują harmonogram, identyfikują osoby zaangażowane, definiują działania, osoby odpowiedzialne za ich realizację oraz inne formalności związane z dokumentowaniem ORZ.

Zidentyfikowane podczas warsztatów rezultaty często stanowią impuls do aktualizacji lub weryfikacji instrukcji bhp, wykazów prac szczególnie niebezpiecznych, itp.

COACHINGOWY STYL PRACY w BHP

DLA KOGO: służby bhp, mistrzowie, liderzy, audytorzy, SIP

Warsztaty mające na celu pokazanie oraz nauczenie uczestników wybranych, sprawdzonych narzędzi i metod  coachingowych. 

Uczestnicy poznają rozwiązania, które sprawdzą się i będą przydatne w codziennej pracy (na przykład podczas prowadzenia spotkań z pracownikami, szkoleń, rozmów „5 minut dla bezpieczeństwa”, itp.).

Formuła spotkania umożliwia pracę na przykładach, z którymi na co dzień mierzą się uczestnicy. Opierając się na własnym na doświadczeniu ćwiczą oni i sprawdzają skuteczność i adekwatność wybranych metod.

Dodatkową korzyścią warsztatu może być zidentyfikowanie problemów, których rozwiązanie stanowi trudność lub jest poza kompetencjami uczestnika (wymaga szerszego omówienia, wsparcia innych osób z organizacji lub dodatkowych szkoleń).

WYZWANIA I TRUDNOŚCI ZWIĄZANE Z BHP

DLA KOGO: służby bhp, mistrzowie, liderzy, audytorzy, SIP

Są to programy przygotowywane indywidualnie pod potrzeby każdego klienta, uwzględniające jego wyzwania i oczekiwania.

Oferujemy szkolenia i  warsztaty specjalistyczne z tematyki bhp, ppoż, pierwsza pomoc i ISO. 

Wspieramy firmy w planowaniu i nadzorze, realizacji projektów związanych z szeroko pojętym bhp: bezpieczeństwo pracy, środowisko pracy, zdrowie, hałas, czynniki rakotwórcze, audyty, optymalizacja i doskonalenie procesów ZSZ, procedury, organizacja pracy, kultura bhp, ergonomia, wellbeing, work-life balance, near miss, definiowanie celów krótko i długoterminowych, strategie bhp, zmiany, szkolenia, komisje bhp, partnerstwo pracodawca – organizacje związkowe.

Dodatkowo pomagamy w budowaniu i utrzymywaniu jednego standardu bhp w organizacji wielooddziałowej (organizacje mające kilka oddziałów w kraju lub/i za granicą)

OSIĄGNIJ
sukces
z naszym
wsparciem

NAPISZ DO NAS
JUŻ DZIŚ
I zamów bezpłatną
konsultację