produkcyjni.pl

kompetencje
lidera

Szkolimy kompleksowo wszystkie szczeble pracowników produkcyjnych: operatorów maszyn, brygadzistów, team leaderów, mistrzów, kierowników zmianowych, inżynierów, technologów, zespoły menedżerskie, dyrektorów i zarządy.

OFERTA

akademia brygadzisty

DLA KOGO: mistrzowie, brygadziści i team leaderzy z firm produkcyjnych

Zaawansowany program rozwojowy, który wspiera brygadzistów i mistrzów w opanowywaniu kluczowych postaw i  zachowań menedżerskich.

Uczestnicy poznają wiele przydatnych metod i narzędzi dzięki czemu mogą sprawniej rozwiązywać problemy, lepiej komunikować zadania, motywować zespół czy radzić sobie w sytuacjach konfliktowych.

Wykorzystywane w trakcie szkoleń ćwiczenia oparte są wyłącznie na sytuacjach produkcyjnych co ułatwia uczestnikom szybsze przyswojenie nowej wiedzy.

NOWY MENEDŻER

DLA KOGO: kandydaci na kierowników lub nowo mianowani menedżerowie

Kompleksowym program rozwojowy, dedykowany nowo mianowanym menedżerom. Skupia się on na rozwijaniu umiejętności liderskich, niezbędnych do budowania wiarygodnego wizerunku szefa. 

Pomaga stawiać pierwsze kroki w nowej roli, ale także umożliwia uniknięcie wielu potencjalnych błędów, które mogą wyniknąć w trakcie adaptacji do nowych obowiązków.

Program został opracowany na bazie rzeczywistych sytuacji, z jakimi często stykają się uczestnicy w codziennej pracy.

SZKOŁA PRZYWÓDZTWA

DLA KOGO: kierownicy i dyrektorzy z doświadczeniem produkcyjnym

Program ten dedykowany jest menedżerom z doświadczeniem chcącym uporządkować i poszerzyć swoją wiedzę.

Pozwala on uczestnikowi świadomie kształtować postawę przywódcy oraz uczy jak budować zaangażowanie pracowników. Poszerza perspektywę działań i pokazuje jak osiągać większą skuteczność w relacjach i osiąganiu celów.

Dzięki różnorodnym doświadczeniom uczestników, program stwarza inspirujące środowisko do wymiany dobrych praktyk.

rola lidera
i budowanie autorytetu

DLA KOGO: kierownicy, brygadziści i team leaderzy

Podczas szkolenia uczestnicy poznają lub uświadamiają sobie podstawowe role i funkcje menedżera w firmie produkcyjnej. Wykonują menedżerski SWOT, określają swoje mocne strony oraz potencjał do rozwoju. Zastanawiają się, które role przychodzą im z łatwością, a które są dla nich wyjątkowo trudne. Przygotowują swój indywidualny plan rozwoju. 

Następnie pracują nad tym, jak na nowo zbudować relacje z przełożonymi, pracownikami i współpracownikami po awansie, zwłaszcza w sytuacji, kiedy nagle stali się szefem ekipy, w której wcześniej pracowali. 

Poznają czynniki budowania autorytetu, uczą się formułować i komunikować zespołowi wymagania i oczekiwania. Pracują również nad tym, jak reagować w przypadku oporu w zespole.

Definiowanie celów
i delegowanie zadań

DLA KOGO: kierownicy, brygadziści i team leaderzy

Warsztaty szkoleniowe, w trakcie których uczestnicy poznają różne metody definiowania celów długoterminowych, średnioterminowych i krótkoterminowych. Uczą się je komunikować, a następnie monitorować i rozliczać ich realizację.

W kolejnym etapie uczą się modelu skutecznego delegowania zadań i odpowiedzialności oraz zastanawiają się, w jaki sposób wykorzystać delegowanie w rozwoju pracowników. Przygotowują wspólnie listę działań możliwych do przekazania pracownikom oraz zastanawiają się, kto mógłby te odpowiedzialności od nich przejąć. Następnie ćwiczą prowadzenie rozmowy delegującej, przeglądowej i podsumowującej.

Warsztaty przygotowane są wyłącznie w oparciu o sceny i przykłady z firm produkcyjnych.

KOMUNIKACJA I Udzielanie
informacji zwrotnej

DLA KOGO: kierownicy, brygadziści i team leaderzy

Warsztaty skupiają się na kluczowych aspektach skutecznej komunikacji w środowisku produkcyjnym.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę na temat różnych typów komunikacji, takich jak asertywna, pasywna, manipulacyjna i agresywna obserwując ich występowanie w konkretnych, produkcyjnych sytuacjach. Będą identyfikować bariery i przeszkody w komunikacji oraz zastanawiać się w jaki sposób artykułować przekaz, aby nie wzbudzać nadmiernych emocji zarówno u przełożonych jak i u pracowników

Poznają metody udzielania informacji zwrotnej oraz dowiedzą się w jakich sytuacjach mogą być one stosowane aby budowały zaangażowanie pracowników i motywowały ich do realizacji zadań.

LIDER w obliczu zmiany

DLA KOGO: kierownicy, brygadziści i team leaderzy

Warsztaty szkoleniowe, w trakcie których uczestnicy poznają mechanizmy, jakie rządzą reakcjami ludzi na zmiany. Uczą się radzić sobie z oporem zarówno swoim własnym jak i zespołu, którym zarządzają. Zastanawiają się jak pracować z ograniczającymi przekonaniami i negatywnymi projekcjami.

Ponadto, na praktycznych przykładach ćwiczą jak skutecznie wprowadzać zmiany i reagować na nie zachowując poczucie bezpieczeństwa i motywację oraz przeciwdziałając konfliktom.

Warsztaty mogą być rozszerzone, o pomoc i konsultacje w zaplanowaniu zmiany jaką organizacja chce wprowadzić. 

EFEKTYWNOŚĆ BIZNESOWA

DLA KOGO: kierownicy, brygadziści i team leaderzy

Szkolenie skupia się na  kluczowych aspektach efektywności biznesowej liderów produkcyjnych. Podczas warsztatu uczestnicy dowiadują się jaka jest ich rola w zwiększaniu wydajności, skuteczności i efektywności swoich zespołów.

Uczą się identyfikować straty we własnym obszarze pracy oraz poznają podstawowe metody i narzędzia optymalizacji procesów

Dowiadują się jak ważna jest w ich pracy standaryzacja, co usprawnia i w jaki sposób pomaga w rozwiązywaniu codziennych problemów. Zastanawiają się gdzie już dziś wykorzystują standardy opisowe, wizualne i automatyczne. 

Jest to warsztat praktyczny, w dużej części prowadzony w hali produkcyjnej klienta.

BUDOWANIE ZAANGAżoWania

DLA KOGO: kierownicy i dyrektorzy

Celem warsztatu jest wzrost efektywności i wydajności zespołów poprzez budowanie zaangażowanej i odpowiedzialnej postawy pracowników

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają podstawowe czynniki budowania zaangażowani oraz dowiadują się jak ich postawa przekłada się na zaangażowanie pracowników w realizację celów firmy.  Uczą się, w jasny i przejrzysty sposób określać zakres obowiązków oraz poznają techniki doceniania i motywowania pracowników. Odkrywają jak istotne w pracy jest poczucie sensu oraz wpływu na własną pracę, a także jak relacje w zespole przekładają się na zaangażowanie jednostki.

Jest to warsztat pełen narzędzi i gotowych produkcyjnych rozwiązań. Uczestnicy otrzymują gotowe tabele i check-listy, które w trakcie warsztatu dopasowują do swoich realiów.

SKUTECZNE ZESPOŁY

DLA KOGO: zespoły produkcyjne i działy wspierające

Celem tych warsztatów jest zwiększenie efektywności zespołów produkcyjnych oraz wspierających (utrzymanie ruchu, jakość, planowanie, logistyka, HR i inne)

Wzmacniają one rozwój komunikacji, współpracę oraz osiąganie synergii pomiędzy różnymi działami.

Tematyka szkoleń dostosowana jest do indywidualnych oczekiwań i potrzeb każdego klienta. W trakcie warsztatów wykorzystywane są nowoczesne techniki facylitacji i animacji.

PROGRAM MENTORINGOWY

DLA KOGO: menedżerowie produkcji i działów wspierających

Seria regularnych spotkań menedżera z mentorem, podczas których ma on okazję omawiać swoje bieżące wyzwania zawodowe, dzielić się swoimi sukcesami oraz czerpać z bogatego doświadczenia mentora uzyskując cenne wskazówki do dalszego działania

Tematyka spotkań uzależniona jest od potrzeb klienta i dostosowywana na bieżąco.

PROGRAM COACHINGOWY

DLA KOGO: menedżerowie produkcji i działów wspierających

Proces wspomagania menedżerów w rozwijaniu skuteczności biznesowej. Koncentruje się on na doskonaleniu umiejętności przywódczych, zarządzaniu zespołem, rozwiązywaniu problemów oraz osiąganiu celów.

Menedżer, będący uczestnikiem programu współpracuje z coachem w celu identyfikacji obszarów do poprawy, rozwijania strategii działania oraz skutecznego przekładania zdobytej wiedzy na praktykę w miejscu pracy.

OSIĄGNIJ
sukces
z naszym
wsparciem

NAPISZ DO NAS
JUŻ DZIŚ
I zamów bezpłatną
konsultację