produkcyjni.pl

kultura
jakości

Tworzymy programy skoncentrowane na doskonaleniu jakości pracy wykorzystując nowoczesne narzędzia i metody. Dążymy do podnoszenia jakości produktów, minimalizacji kosztów związanych z odpadami i reklamacjami. Szkolimy wszystkie szczeble pracowników, w tym między innymi operatorów i technologów.

OFERTA

KONtrola jakości - podstawy

DLA KOGO: kontrolerzy, inżynierowie i agenci jakości, liderzy produkcji, mistrzowie

Celem warsztatów jest przybliżenie uczestnikom znaczenia kontroli jakości w procesie produkcyjnym, wpływie na wyniki, koszty, satysfakcję klienta, stabilność procesu, obciążenie zadaniami pracowników produkcji, redukcję reklamacji.

Uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą przeprowadzania mini-audytów jakościowych w swoich obszarach działania, nabędą umiejętności tworzenia szczegółowych list kontrolnych, co umożliwi im skuteczniejsze monitorowanie jakości w swoim miejscu pracy. 

Zrozumienie znaczenia kontroli jakości oraz jej wszechstronnego wpływu na proces produkcyjny i końcowy produkt pozwoli uczestnikom podejmować trafniejsze decyzje i efektywniej wykonywać swoją pracę.

zapewnienie jakości - doskonalenie

DLA KOGO: kontrolerzy, inżynierowie i agenci jakości, konstruktorzy, liderzy i kierownicy

Celem warsztatów jest poznanie zasad identyfikacji, analizy i minimalizacji ryzyka w procesie produkcyjnym. 

Skupiając się na rozwiązywaniu problemów jakościowych, uczestnicy poznają skuteczne metody diagnozowania przyczyn źródłowych potencjalnych problemów jakościowych, określania rozwiązań mających na celu eliminowanie tych przyczyn, a także tworzenia działań prewencyjnych, które zapobiegną powstaniu problemu.

Uczestnicy poznają także narzędzia i strategie niezbędne do identyfikacji, analizy oraz minimalizacji ryzyka oraz nauczą się ich używać w praktyce, co bedzie skutkowało bardziej wydajnym procesem produkcyjnym, spełniającym najwyższe standardy jakości.

INDYWIDUALNE WYZWANIA JAKOŚCIOWE

DLA KOGO: w zależności od wybranego warsztatu

Nasza oferta obejmuje różnorodne i spersonalizowane warsztaty oraz szkolenia z zakresu zarządzania jakością, dostosowane precyzyjnie do potrzeb i oczekiwań każdego klienta. 

Specjalizujemy się w istotnych obszarach, które skupiają się na doskonaleniu jakości procesów i produktów. Nasze szkolenia, oparte na elementach systemu ISO 9001:2015, pomagają określić strategiczne kierunki działania, efektywnie wesprą w zarządzaniu reklamacjami, rozwiązywaniu problemów jakościowych oraz w tworzeniu i wdrażaniu najwyższych standardów jakościowych. 

Aktywnie pomagamy uczestnikom w praktycznym zastosowaniu zdobytej wiedzy w codziennej pracy. To umożliwia lepsze zrozumienie oraz skuteczne wykorzystanie narzędzi zarządzania jakością, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu efektywności i doskonalenia działań w firmie.

ISO 9001:2015 - ZBIÓR DOBRYCH PRAKTYK BIZNESOWYCH

DLA KOGO: zarząd, dyrektorzy, top management, kierownicy, inżynierowie jakości, liderzy, mistrzowie

Norma ISO 9001:2015 koncentruje się na wprowadzaniu standardów mających na celu gwarantowanie satysfakcji klienta poprzez dostarczanie wyrobów najwyższej jakości. Jest ona zbiorem dobrych praktyk biznesowych.

W trakcie warsztatów uczestnicy będą analizować normę w kontekście rzeczywistych sytuacji produkcyjnych, zdobywając tym samym dogłębną wiedzę na temat siedmiu zasad zarządzania jakością: orientacji na klienta, przywództwa, zaangażowania ludzi, podejścia procesowego, doskonalenia procesów, podejmowania decyzji na podstawie dowodów oraz zarządzania relacjami.

Warsztaty pozwolą uczestnikom spojrzeć na system zarządzania jakością jako kluczowy element skutecznego kierowania swoją organizacją. Poznają też wybrane narzędzia, które będą mogli wykorzystać w swojej codziennej pracy.

ANALIZA DANYCH JAKOŚCIOWYCH

DLA KOGO: kontroler jakości, inżynier jakości, agent jakości, lider produkcji, mistrz

Warsztat dedykowany jest osobom zainteresowanym doskonaleniem procesów i produktów przez efektywne wykorzystanie narzędzi jakości. 

Uczestnicy zdobędą fundamentalną wiedzę na temat kluczowych informacji potrzebnych do analizy danych, a także praktyczne umiejętności korzystania z podstawowych narzędzi jakości, takich jak Diagram Pareto, Diagram Korelacji, Arkusz Kontrolny czy Karta Kontrolna. Warsztat obejmuje wykorzystanie narzędzi oparte na przykładach, umożliwiając uczestnikom zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.

AUDYTOR WEWNETRZNY ISO 9001:2015

DLA KOGO: kontroler jakości, inżynier jakości, agent jakości, lider produkcji, mistrz
Celem naszego warsztatu jest doskonalenie uczestników w roli audytorów wewnętrznych lub kontrolerów jakości. 

Szkolenie dostarczy im wiedzy jak skutecznie przeprowadzać audyty w oparciu o normę ISO 9001:2015 w obrębie organizacji. Uczestnicy zgłębią wiedzę dotyczącą wymagań normy oraz dowodów, których będą poszukiwać w swoich procesach, aby zapewnić zgodność z normą. 

Przyszli audytorzy zostaną wyposażeni w umiejętności planowania i organizacji audytu, dokumentowania wyników audytu oraz weryfikacji działań poaudytowych. Nasz program nie tylko dostarcza teoretycznych podstaw, ale również praktycznych narzędzi niezbędnych do skutecznego przeprowadzania audytów wewnętrznych w strukturach organizacyjnych uczestników.

OSIĄGNIJ
sukces
z naszym
wsparciem

NAPISZ DO NAS
JUŻ DZIŚ
I zamów bezpłatną
konsultację