produkcyjni.pl

OPTYMALIZACJA
PROCESÓW

Świadczymy kompleksowe usługi szkoleniowo-doradcze z zakresu usprawniania i optymalizacji produkcji. Uczymy praktycznych metod i narzędzi oraz pokazujemy jak zastosować je w halach lub magazynach produkcyjnych. Wspieramy menedżerów w rozwoju kompetencji zwiększających ich efektywność i skuteczność operacyjną.

OFERTA

BUDOWANIE STRATEGII

DLA KOGO: zarząd, dyrektorzy, top management, kierownicy

Seria warsztatów w trakcie, której definiuje się strategię przedsiębiorstwa. Pierwszym etapem pracy jest dokładna diagnoza, w trakcie której określane są mocne strony oraz potencjał do rozwoju firmy. Następnie definiowana jest misja, wizja i kierunki strategiczne, które przekładane są na konkretne cele dla całego zakładu oraz pracujących w nim zespołów.

Program skupia się również na budowaniu zaangażowania wszystkich  pracowników  poprzez pokazanie im ich realnego wpływu na poszczególne etapy realizacji  zdefiniowanej strategii.

Mapowanie procesu

DLA KOGO: dyrektorzy, menedżerowie, specjaliści i pracownicy liniowi

Mapowania Strumienia Wartości to warsztat, którego celem jest analiza, zrozumienie i optymalizacja wybranego obszaru lub procesu produkcyjnego.

Na początku uczestnicy przyglądają się dokładnie bieżącemu stanowi procesu. Korzystając z różnych symboli graficznych, tworzą mapę przedstawiającą kolejne kroki procesu. Następnie identyfikują wszelkie formy marnotrawstwa, takie jak nadprodukcja, oczekiwanie, nieefektywne przemieszczanie się materiałów czy nadmiar zapasów.

Na podstawie przeprowadzonej analizy opracowują mapę stanu przyszłego, która obejmuje zidentyfikowane usprawnienia i optymalizacje procesu. Efektem finalnym jest przygotowanie planu działań, który ma zagwarantować osiągnięcie stanu przyszłego. Uczestnicy wyznaczają odpowiedzialnych, terminy realizacji oraz szacują potrzebne środki finansowe.

 
 

ZARZĄDZANIE WYNIKAMI

DLA KOGO: zarząd, dyrektorzy, top management, kierownicy

Cykl warsztatów mających na celu wypracowanie metody zarzadzania codziennymi wynikami przedsiębiorstwa. Pracę rozpoczyna diagnoza aktualnej sytuacji uwzględniająca obecnie pilotowane wskaźniki oraz ich spójność w zespołach. Jeżeli jest potrzeba, przeprowadzane są warsztaty kaskadowania celów, tak aby w codzienne zarządzanie włączeni byli wszyscy pracownicy zakładu.

Wspólnie z zespołem wypracowywany jest model codziennych spotkań, przygotowywane są projekty tablic oraz umieszczanych na nich formularzy.

W zależności od potrzeb zakładu proponowane są cykliczne spotkania pilotażowe, podczas których zespół udoskonala stworzone przez siebie narzędzie.

AKADEMIA PRODUKTYWNOŚCI

DLA KOGO: zespoły menedżerów i specjalistów, brygadziści, team liderzy

Kompleksowy program rozwojowy, dedykowany zespołom menedżerskim i dostosowywany indywidualnie do ich potrzeb, oczekiwań i poziomu zaawansowania.

Skupia się on na rozwijaniu efektywności i skuteczności biznesowej uczestników. W trakcie warsztatów zdobywają oni wiedzę w temacie budowania strategii firmy, kaskadowania celów i codziennego zarządzania wynikami. Poznają narzędzia i metody usprawniania procesów oraz  rozwiązywania bieżących problemów. 

Część praktyczna realizowana jest zazwyczaj w miejscu pracy uczestników co gwarantuje, iż będą oni potrafili poznaną wiedzę aplikować realizując codzienne zadania.

WIDZĘ i REAGUJĘ

DLA KOGO: zespoły menedżerów i specjalistów, brygadziści, team liderzy

Warsztat szkoleniowy, w ramach którego uczestnicy uczą się dostrzegać straty i ryzyka w swoich obszarach pracy, uświadamiają sobie swoją rolę w tym procesie oraz dowiadują się, jak duży mają wpływ na ich eliminację.

W następnym etapie uczą się reagować adekwatnie do zdiagnozowanego problemu, budują nowe standardy, zastanawiają się, jak je wdrażać, oraz jakie narzędzia stosować, aby ograniczyć lub wyeliminować zauważone ryzyko.

Warsztat może być nastawiony na ogólną diagnostykę marnotrawstwa w zakładzie lub skoncentrowany na jednym z wybranych tematów, np. zauważanie i reagowanie na ryzyka bezpieczeństwa, straty energii, zagrożenia jakościowe lub awarie i usterki. Możliwe jest także określenie innego, ścisłego zakresu związanego z biznesowymi wyzwaniami klienta.

OPTYMALIZACJA PROCESÓw w pigułce

DLA KOGO: zespoły menedżerów i specjalistów, brygadziści, pracownicy liniowi

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi narzędziami optymalizacji procesów oraz zasadami funkcjonowania przedsiębiorstwa opartego na systemie produkcji LEAN.

Szkolenie oparte jest na 3-rundowej grze symulacyjnej. Uczestnicy wcielają się w rolę pracowników firmy produkcyjnej. Ich zadaniem jest dostarczenie do klienta produktów, które zamówił w określonej ilości, jakości i czasie. 

Poszczególne 20-minutowe symulacje oddzielone są blokami teoretycznymi, w trakcie których uczestnicy poznają kolejne narzędzia LEAN. Dzięki nim udoskonalają swój proces, osiągając coraz lepsze wyniki.

OPTYMALIZACJA stanowiska pracy metodą 5s

DLA KOGO: menedżerowie, specjaliści i pracownicy liniowi

Szkolenie ma na celu poprawę warunków ergonomicznych oraz zwiększenie wydajności stanowiska poprzez optymalizację miejsca pracy zgodnie z zasadami narzędzia 5S.

W pierwszym etapie warsztatu uczestnicy poznają metodę 5S, a następnie wdrażają narzędzie w konkretnym, wybranym przez klienta obszarze produkcyjnym lub biurowym. Wspólnie wykonują diagnozę wyznaczonego obszaru oraz określają miejsca i czynności wymagające usprawnienia.

Następnie sortują wszystkie przedmioty znajdujące się na stanowisku, eliminują wszystkie zbędne rzeczy, a wszystkim potrzebnym wyznaczają konkretne miejsca zgodnie z zasadami ergonomii i efektywności. Zastanawiają się też nad niezbędnymi usprawnieniami i modyfikacjami, które mają ograniczyć marnotrawstwa w obszarze.

W kolejnym etapie czyszczą maszyny, narzędzia i urządzenia, a następnie wspólnie budują kalendarz i harmonogram sprzątania oraz definiują standardy, które umożliwiają im utrzymanie porządku w obszarze.

SKRACANIE CZASU zmiany asortymentu

DLA KOGO: menedżerowie, specjaliści i pracownicy liniowi

Warsztaty przygotowany w ścisłej współpracy z klientem. Jego celem jest skrócenie o min 30% czasu wybranej zmiany asortymentu, czyszczenia lub prewencji co w efekcie poprawia wydajność lub pozwala firmie na większą elastyczność w tym obszarze.

W pierwszym etapie uczestnicy poznają metodę SMED – jej etapy, kluczowe elementy oraz czynniki sukcesu. Następnie są przygotowanie przez trenera do przeprowadzenia samodzielnej obserwacji wybranej zmiany asortymentu.

W kolejnym etapie dokonują oni krytycznej analizy tego co mieli okazję zaobserwować, a następnie  proponują działania i ustalają priorytety ich realizacji.

Czas trwania warsztatu jest dostosowywany do czasu trwania zmiany asortymentu. W zależności od potrzeb klienta – może on obejmować również napisanie nowej metody pracy oraz przeszkolenie pracowników z nowego standardu.

CIĄGŁE doskonalenie procesów - kaizen

DLA KOGO: menedżerowie, specjaliści i pracownicy liniowi

Celem warsztatów jest poprawa efektywności, jakości i elastyczności procesów w organizacji poprzez aktywne zaangażowanie pracowników w identyfikację, zgłaszanie i wdrażanie ulepszeń.

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają podstawowe założenia filozofii Lean i Kaizen oraz korzyści płynące z włączenia pracowników w codzienne usprawnianie procesów.

Wspólnie budują strukturę do zgłaszania i oceny pomysłów pracowniczych w ich organizacji. Koncentrują się również na skutecznej analizie zgłoszonych pomysłów, uwzględniając potencjalne korzyści, możliwości wdrożenia oraz budżet potrzebny do implementacji.

Na koniec tworzą plan wdrożenia ciągłego doskonalenia, rozpisując krok po kroku jego etapy i planując do tego niezbędne zasoby.

Doskonalenie metod pracy

DLA KOGO: menedżerowie, specjaliści i pracownicy liniowi

Jest to warsztat praktyczny mający na celu nauczenie uczestników poprawnego budowania skutecznych metod pracy.

Na początku uczestnicy poznają główne elementy systemu TWI (metoda pracy, szkolenie i relacje między pracownikami) oraz ich znaczenie w kontekście wydajności poszczególnych stanowisk w firmie.

W kolejnej części warsztatu skupiają się na tworzeniu lub doskonaleniu istniejących już metod pracy. Poznają strukturę dokumentacji pracy standaryzowanej, uczą się robić proste obserwacje i notować ich rezultaty, a także poznają narzędzia do optymalizacji metod pracy. Następnie udają się do wybranego obszaru i ćwiczą poznane elementy, tworząc szkic metody pracy dla przykładowej czynności.

PROBLEM SOLVING

DLA KOGO: menedżerowie, specjaliści, brygadziści, pracownicy liniowi

Praktyczne warsztaty, podczas których uczestnicy zdobywają umiejętności w identyfikowaniu, analizowaniu i rozwiązywaniu problemów w środowisku pracy.

Szkolenie oparte jest na realnych tematach z życia zespołu wybranych na etapie przygotowania, dzięki czemu uczestnicy jednocześnie przyswajają wiedzę teoretyczną i trenują jej zastosowanie na znanych im problemach. 

TRANSFORMACJE

DLA KOGO: menedżerowie, specjaliści, pracownicy operacyjni

Transformacje to długoterminowe (2-5 lat) programy wprowadzania usprawnień mające na celu wzrost konkurencyjności firmy na rynku. Przygotowywane są indywidualnie pod potrzeby klienta oraz zaplanowane przez niego kierunki rozwoju przedsiębiorstwa.

Program rozpoczyna się audytem oraz dokładną analizą głównych procesów w firmie. Identyfikowane są mocne strony oraz obszary wymagające optymalizacji i doskonalenia.

Na bazie tego przygotowywany jest plan rozwoju zakładu uwzględniający zmiany w zakresie doskonalenia procesów, rozwoju kompetencji menadżerów czy budowania zaangażowania i odpowiedzialnych postaw wszystkich pracowników.

OSIĄGNIJ
sukces
z naszym
wsparciem

NAPISZ DO NAS
JUŻ DZIŚ
I zamów bezpłatną
konsultację